Regulamin

Home » Regulamin

Regulamin sklepu czosnek.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów rolnych pochodzących z indywidualnego gospodarstwa rolnego  (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: czosnek.eu przez Adama Kaczmarka właściciela Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego czosnek.eu (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy Adam Kaczmarek, Czajków 27, 62-814 Blizanów, tel. +48 887053207, e-mail: kontakt@czosnek.eu
 4. Zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze dokonujące zakupów  w Sklepie internetowym czosnek.eu zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną  i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty rolne pochodzące z gospodarstwa rolnego Sprzedawcy.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem czosnek.eu i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zakupu przy wykorzystaniu formularza zamówień na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 2. Klient Sklepu w celu dokonania zakupu nie jest zobowiązany do  założenia  konta w Serwisie.
 3. Informacje podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
 4. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis czosnek.eu będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 8. Zakup Produktów może być dokonany wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 9. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać „zmodyfikowany” lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 10. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
 11. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
  1. od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu – gotówką kurierowi albo gotówką Sprzedawcy ( w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy ).
   albo
  2. od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy, kartą płatniczą lub szybkim przelewem BLIK).
 12. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Kupującego. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt.
 13. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej, Pocztą Polską lub Inpost. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 14. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 15. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 16. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 17:00.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w Regulaminie, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
 19. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 20. Sprzedawca oferuje Produkty rolne wyłącznie ze swojego gospodarstwa oraz posiada status rolnika indywidualnego – ryczałtowego, dlatego też nie może  i nie wystawia dowodów zakupu (paragon, faktura). Jedynie podmiot gospodarczy /płatnik podatku Vat może uzyskać fakturę Vat-RR.
 1. Klienci , którzy chcieliby dokonać zakupu na fakturę Vat-RR powinni:
  1. Wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt.
  2. Dokonać zapłaty za zakupione Produkty poprzez przelew bankowy, w tytule podając nr faktury Vat-RR.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przy odbiorze Produktu, płatność zwykłym przelewem bankowym oraz płatności internetowe realizowane za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

§ 5 Zwrot produktu, reklamacje

 1. Ze względu na to, iż Sprzedawca nie jest podmiotem gospodarczym wszelkie reklamację oraz ewentualny zwrot towaru będą rozpatrywane indywidualnie przez Sprzedawcę.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
 3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie czosnek.eu można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres kontakt@czosnek.eu. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym czosnek.eu
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 1 lipca 2019r.